Công bố thông tin

Chọn và ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

21/06/2023

Công bố thông tin

CV nhắc nhở về việc chậm cbtt thay đổi nhân sự và gởi bản cung cấp thông tin của người nội bộ

04/05/2023

Công bố thông tin

Công văn nhắc nhở về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin

25/04/2023

Công bố thông tin

CBTT tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

14/04/2023

Báo cáo tài chính

BCTC Q1 2023 và giải trình

14/04/2023

Điều lệ - Quy chế

Điều lệ (sửa đổi T4.2023)

11/04/2023

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2022

11/04/2023

Nghị quyết ĐHCĐ

CBTT BBH NQ ĐHCĐ thường niên năm 2023

07/04/2023

Công bố thông tin

CBTT và giải trình về việc cổ phiếu FDC bị đưa vào diện cảnh báo

03/04/2023

Công bố thông tin

CBTT tài liệu (đợt 2) ĐHCĐ thường niên năm 2023

27/03/2023