Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Công bố thông tin

CBTT tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Công bố thông tin

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

14/05/2024

Công bố thông tin

Thông báo của Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

09/05/2024