Tài liệu ĐHCĐ

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

07/11/2023

Công bố thông tin

CBTT đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

07/11/2023

Công bố thông tin

Thông qua địa điểm tổ chức, nội dung tài liệu và các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

07/11/2023

Công bố thông tin

Giải trình liên quan đến việc chứng khoán vào diện cảnh báo

20/10/2023

Công bố thông tin

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

19/10/2023

Báo cáo tài chính

BCTC Q3 2023 và giải trình

18/10/2023

Công bố thông tin

Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

18/10/2023

Công bố thông tin

NQ HĐQT thông qua việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

13/10/2023

Công bố thông tin

Đơn từ nhiệm – ông Tạ Chí Cường

13/10/2023

Công bố thông tin

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

18/08/2023