Công bố thông tin

NQ HĐQT về việc chọn thầu, trị giá

05/12/2023

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn để triển khai dự án

28/11/2023

Công bố thông tin

Thông báo hoãn Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023

28/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế đề cử ứng cử và bầu cử bổ sung TV.HĐQT

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế làm việc và biểu quyết

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo biên bản họp và nghị quyết

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu sơ yếu lý lịch

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu tự ứng cử

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu đề cử ứng viên

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền

07/11/2023