Công bố thông tin

CBTT thành lập hội đồng xử lý nợ

27/12/2022

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – ông Nguyễn Quốc Việt

30/11/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn để tiến hành dự án xây dựng tòa nhà văn phòng Fideco

24/10/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022

19/10/2022

Điều lệ - Quy chế

Quy chế Kiểm toán nội bộ

27/09/2022

Điều lệ - Quy chế

Quy chế tài chính

27/09/2022

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT v/v ban hành quy chế kiểm toán nội bộ và quy chế tài chính

27/09/2022

Công bố thông tin

Công văn của Sở GDCK TP.HCM v/v nhắc nhở ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

26/09/2022

Công bố thông tin

Ủy ban chứng khoán NN thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Fideco

19/09/2022

Công bố thông tin

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán v/v điều chỉnh tỷ lệ room của FDC

16/09/2022