Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Thế Tiến

27/12/2021

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp lần thứ 38

17/12/2021

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – MB Capital

16/12/2021

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc mới

16/12/2021

Nghị quyết HĐQT

NQ HĐQT v/v chuyển nhượng công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Bách Kinh

16/12/2021

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ – Ông Nguyễn Thế Tiến

14/12/2021

Công bố thông tin

CBTT- Về thông tin cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An khởi tố và tạm giam đối với người nội bộ công ty

26/11/2021

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới – Ông Nguyễn Khánh Linh

26/11/2021

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Thế Tiến

10/11/2021

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộv- Ông Nguyễn Thế Tiến

09/11/2021