Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

31/12/2020

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 3 năm 2020

20/10/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020

20/10/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020

20/10/2020

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu / bán cổ phiếu quỹ

15/09/2020

Công bố thông tin

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

15/09/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã xoát xét giữa niên độ năm 2020

31/08/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng đã xoát xét giữa niên độ năm 2020

31/08/2020

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020

20/08/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại công ty TNHH Thông Đức

06/08/2020