Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

26/12/2018

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Doanh Bảo An

26/12/2018

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB – Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức

26/12/2018

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty TNHH Doanh Bảo An

19/12/2018

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty TNHH Doanh Bảo An

18/12/2018

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty TNHH Doanh Bảo An

29/11/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

14/11/2018

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018

30/10/2018

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018

30/10/2018

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Doanh Bảo An

29/10/2018