Báo cáo tài chính

BCTC kiểm toán năm 2022 và giải trình

24/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Phiếu biểu quyết

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo NQ ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Công bố thông tin

Đăng tải tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Công bố thông tin

Bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2023

28/02/2023