Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

14/12/2016

Tài liệu ĐHCĐ

Toàn bộ văn kiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

02/12/2016

Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 32

25/11/2016

Công bố thông tin

Thông báo của Sở GDCK về ngày đăng ký cuối cùng

18/11/2016

Điều lệ - Quy chế

Phụ lục điều lệ Công ty lần thứ nhất

17/11/2016

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/11/2016

Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 05

09/11/2016

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

20/10/2016

Công bố thông tin

Báo cáo trở thành cổ đông lớn của Công ty TNHH Doanh Bảo An

12/10/2016

Công bố thông tin

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

11/10/2016