Nghị quyết ĐHCĐ

CBTT BBH NQ ĐHCĐ thường niên năm 2023

07/04/2023

Nghị quyết ĐHCĐ

Nghị quyết HĐQT v/v ban hành quy chế kiểm toán nội bộ và quy chế tài chính

27/09/2022

Nghị quyết ĐHCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/09/2022

Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

11/06/2022

Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

Nghị quyết ĐHCĐ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/03/2022

Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021

Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020

04/06/2020

Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/10/2019

Nghị quyết ĐHCĐ

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

22/04/2019