Công bố thông tin

CBTT v/v từ nhiệm của Ông Đoàn Ngọc Quang – Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật

27/12/2017

Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

27/12/2017

Công bố thông tin

CBTT v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

07/12/2017

Công bố thông tin

CBTT về thay đổi niêm yết và ngày giao dịch bổ sung

06/12/2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017

30/10/2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017

30/10/2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2017 (đã soát xét)

30/08/2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2017 (đã soát xét)

30/08/2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017

31/07/2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017

31/07/2017