Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

27/07/2017

Công bố thông tin

CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

24/07/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

05/07/2017

Công bố thông tin

Công bố v/v thoái vốn tại Công ty TNHH Thông Đức.

30/06/2017

Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

30/06/2017

Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

29/06/2017

Công bố thông tin

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

01/06/2017

Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33

26/05/2017

Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

18/05/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng

16/05/2017