Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng năm 2016 (đã kiểm toán)

15/04/2017

Công bố thông tin

Thông báo gia hạn thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính

30/03/2017

Công bố thông tin

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2017

30/03/2017

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB

22/03/2017

Công bố thông tin

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB – Thuduc House

08/03/2017

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB

23/02/2017

Giải trình KQKD

Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý 4 – 2016

16/02/2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016

25/01/2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2016

25/01/2017

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB – Thuduc House

20/01/2017