Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

26/12/2019

Công bố thông tin

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ – Công ty CP New Pine Multimedia Technologies

30/10/2019

Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/10/2019

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quí 3 năm 2019

23/10/2019

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019

23/10/2019

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019

23/10/2019

Công bố thông tin

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/10/2019

Công bố thông tin

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ – Công ty CP Quản lý Quỹ Pavo Capital

07/10/2019

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ – Công ty CP Quản lý Quỹ Pavo Capital

25/09/2019

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ – Công ty CP New Pine Multimedia Technologies

23/09/2019