Công bố thông tin

Đăng tải tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Công bố thông tin

Bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2023

28/02/2023

Công bố thông tin

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

27/02/2023

Công bố thông tin

Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

22/02/2023

Công bố thông tin

CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên 2023

17/02/2023

Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán

10/02/2023

Công bố thông tin

NQ HĐQT về việc xử lý tài chính các khoản phải thu khó đòi

11/01/2023

Công bố thông tin

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – ông Nguyễn Quốc Việt

03/01/2023

Công bố thông tin

CBTT thành lập hội đồng xử lý nợ

27/12/2022

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – ông Nguyễn Quốc Việt

30/11/2022