Giải trình KQKD

Báo cáo tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022

19/10/2022

Giải trình KQKD

Giải trình biến động lợi nhuận sau soát xét quý 2 năm 2022

15/08/2022

Giải trình KQKD

Giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2022

19/07/2022

Giải trình KQKD

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022

07/04/2022

Giải trình KQKD

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2021

18/03/2022

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2021

26/01/2022

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 3 năm 2021

22/10/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo bán niên năm 2021

30/08/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021

02/08/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2021

26/04/2021