Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021

26/04/2021

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021

26/04/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2021

26/04/2021

Công bố thông tin

Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

20/04/2021

Công bố thông tin

Công văn trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ của FDC

15/04/2021

Công bố thông tin

Thông báo về ngày ĐKCC chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2020

08/04/2021

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2020

08/04/2021

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

02/04/2021

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

02/04/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2020

02/04/2021