Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

28/02/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

28/02/2022

Công bố thông tin

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

28/02/2022

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

24/02/2022

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

22/02/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

22/02/2022

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

18/02/2022

Công bố thông tin

Thông báo của Sở giao dịch CK về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ

18/02/2022

Công bố thông tin

Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT FDC của ông Phan Phương Anh

18/02/2022

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

16/02/2022