Công bố thông tin

TB của sở GDCK TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

17/08/2022

Giải trình KQKD

Giải trình biến động lợi nhuận sau soát xét quý 2 năm 2022

15/08/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã soát xét giữa niên độ năm 2022

15/08/2022

Công bố thông tin

Công văn của Trung tâm lưu ký CK về ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

12/08/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành CP riêng lẻ

08/08/2022

Giải trình KQKD

Giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2022

19/07/2022

Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

19/07/2022

Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng ngày 14/8/2013.

11/07/2022

Công bố thông tin

Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán

24/06/2022