Công bố thông tin

Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

18/08/2023

Báo cáo tài chính

BCTC bán niên 2023 soát xét

15/08/2023

Công bố thông tin

Giải trình về việc không báo cáo giao dịch – cổ đông Lê Thị Mỹ Linh

04/08/2023

Công bố thông tin

Báo cáo không còn là cổ đông lớn – cổ đông Lê Thị Mỹ Linh

04/08/2023

Công bố thông tin

Báo cáo trở thành cổ đông lớn – cổ đông Lê Thị Mỹ Linh

04/08/2023

Công bố thông tin

Giải trình khắc phục tình trạng cổ phiếu FDC bị đưa vào diện cảnh báo

25/07/2023

Báo cáo tài chính

BCTC Q2 2023 và công văn giải trình

19/07/2023

Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị bán niên 2023

10/07/2023

Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

07/07/2023

Công bố thông tin

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

22/06/2023