Tài liệu ĐHCĐ

Sơ yếu lý lịch – ông Hồ Anh Tuấn

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình 08 – Thông qua danh sách bầu bổ sung TV.HĐQT

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình 07 – Thay đổi cơ cấu TV.HĐQT

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình 06 – Thay đổi Điều lệ và ban hành Điều lệ mới

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình 05 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình 04 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình 03 – Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình 02 – Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình 01 – Thông qua các báo cáo của HĐQT và UBKT

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

QĐ thành lập Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông

27/03/2023