Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình v/v thay đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

20/05/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ

20/05/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

20/05/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

20/05/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường

20/05/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/05/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Dự tháo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Tổng hợp 16 tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHCĐ năm 2022

24/03/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình số 16: phê chuẩn danh sách bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

23/03/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo của Ban Kiểm soát

21/03/2022