Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

24/08/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông

24/08/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Phiếu lấy ý kiến cổ đông

24/08/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình (03A) v/v thay đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (bổ sung DS nhà đầu tư)

10/06/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Quyết định thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

30/05/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/05/2022