Tài liệu ĐHCĐ

Đăng tải thông tin ứng viên bầu bổ sung TV.HĐQT

18/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Bảng kê ứng viên độc lập

07/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

07/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu tự ứng cử

07/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu đề cử ứng viên

07/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ

Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/06/2024