Tài liệu ĐHCĐ

Sơ yếu lý lịch TV HĐQT (Ông Phan Phương Anh)

26/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Sơ yếu lý lịch TV HĐQT (Ông Nguyễn Quốc Việt)

26/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Sơ yếu lý lịch TV HĐQT (Ông Nguyễn Khánh Linh)

26/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Sơ yếu lý lịch TV BKS (Bà Đoàn Thu Sương)

26/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Sơ yếu lý lịch TV BKS (Ông Trần Cao Long)

26/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình bầu bổ sung vào vị trí TV HĐQT và BKS

26/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung vào vị trí TV HĐQT và BKS

26/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

18/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2021

18/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021

18/10/2021