Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khoá 2019

22/05/2020

Tài liệu ĐHCĐ

Phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ

22/05/2020

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ tài khoá 2019

22/05/2020

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo của Ban Kiểm Soát

22/05/2020

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo của BTGD về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

22/05/2020

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo của HDQT năm 2019 – Kế hoạch hoạt đông năm 2020 – Báo cáo chi phí HDQT và BKS năm 2019

22/05/2020

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền tổ chức

17/05/2020

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền cá nhân

17/05/2020

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ tài khoá năm 2019

15/05/2020

Tài liệu ĐHCĐ

Chương trình ĐHĐCĐ tài khóa 2019

12/05/2020