Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021

18/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Quy chế quản trị năm 2021

18/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Điều lệ năm 2021

18/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình thông qua việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế

18/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết

18/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo của Ban Kiểm soát

18/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo của Ban Tổng GĐ và kế hoạch kinh doanh năm 2021

18/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Quy chế đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban KS

14/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu thư ứng cử bổ sung vào HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2019 -2024

14/10/2021

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

14/10/2021