Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế đề cử ứng cử và bầu cử bổ sung TV.HĐQT

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế làm việc và biểu quyết

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo biên bản họp và nghị quyết

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu sơ yếu lý lịch

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu tự ứng cử

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Mẫu đề cử ứng viên

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

07/11/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Điều lệ mới

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Sơ yếu lý lịch – ông Lê Thái Thành

27/03/2023