Tài liệu ĐHCĐ

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/10/2019

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2018

09/04/2019

Tài liệu ĐHCĐ

Thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS

09/04/2019

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán

09/04/2019

Tài liệu ĐHCĐ

Phiếu biểu quyết

09/04/2019

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình báo cáo HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

09/04/2019

Tài liệu ĐHCĐ

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018

09/04/2019

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo của Ban Kiểm soát

09/04/2019

Tài liệu ĐHCĐ

Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019

09/04/2019

Tài liệu ĐHCĐ

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018

09/04/2019