Tài liệu ĐHCĐ

Thể lệ và nguyên tắc bầu cử bổ sung TV.HĐQT

27/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Phiếu biểu quyết

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo NQ ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Giấy ủy quyền

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2023

15/03/2023

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022

Tài liệu ĐHCĐ

Dự thảo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022