Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc mới

16/12/2021

Nghị quyết HĐQT

NQ HĐQT v/v chuyển nhượng công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Bách Kinh

16/12/2021

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới – Ông Nguyễn Khánh Linh

26/11/2021

Nghị quyết HĐQT

NQ HĐQT v/v miễn nhiệm Kế toán trưởng & bầu Kế toán trưởng mới – Bà Phạm Thị Oanh

05/05/2021

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

24/03/2021

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bầu lại các chức danh HĐQT

04/03/2021

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại công ty TNHH Thông Đức

06/08/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

03/08/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020

15/07/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

12/05/2020