Nghị quyết HĐQT

CBTT v/v từ nhiệm của Ông Đoàn Ngọc Quang – Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật

27/12/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

05/07/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng

16/05/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

10/05/2017