Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự – Kế toán trưởng

13/04/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu và việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

07/04/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Ủy Ban Kiểm toán và bổ nhiệm các chức danh của Ủy Ban Kiểm toán

07/04/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

27/03/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT

28/02/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

28/02/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

28/02/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

22/02/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chốt quyền tham dư ĐHCĐ năm 2022

09/02/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT

08/02/2022