Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ để Lấy ý kiến cổ đông bằng VB

13/09/2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức

31/05/2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự

10/05/2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Kế toán trưởng & bầu Kế toán trưởng mới thay thế

25/04/2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2018

23/01/2019