Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn để tiến hành dự án xây dựng tòa nhà văn phòng Fideco

24/10/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành CP riêng lẻ

08/08/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm Toán nội bộ

23/06/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

10/06/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

31/05/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

24/05/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

20/05/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt thời gian, địa điểm, nôi dung tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022

20/05/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An và Giải trình chậm trể thực hiện CBTT đầu tư dự án

09/05/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/04/2022