Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

14/11/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Thiết Kế & Xây Dựng Đất Phúc

24/10/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v mua lại vốn góp Công ty TNHH Thông Đức

31/08/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

04/06/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018

10/05/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi các nhân sự chủ chốt trong Công ty.

20/04/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

23/03/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật

18/01/2018

Nghị quyết HĐQT

CBTT v/v từ nhiệm của Ông Đoàn Ngọc Quang – Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật

27/12/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

05/07/2017