Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

04/06/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018

10/05/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi các nhân sự chủ chốt trong Công ty.

20/04/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

23/03/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật

18/01/2018

Nghị quyết HĐQT

CBTT v/v từ nhiệm của Ông Đoàn Ngọc Quang – Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật

27/12/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

05/07/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng

16/05/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

10/05/2017

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/11/2016