Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khoá năm 2019

27/03/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2019

10/02/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ để Lấy ý kiến cổ đông bằng VB

13/09/2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức

31/05/2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự

10/05/2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Kế toán trưởng & bầu Kế toán trưởng mới thay thế

25/04/2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2018

23/01/2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

14/11/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Thiết Kế & Xây Dựng Đất Phúc

24/10/2018

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v mua lại vốn góp Công ty TNHH Thông Đức

31/08/2018