Nghị quyết HĐQT

NQ HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

09/07/2024

Nghị quyết HĐQT

NQ HĐQT chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

06/05/2024

Nghị quyết HĐQT

CBTT NQHĐQT

25/03/2024

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư phát triển dự án

26/01/2024

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn để tiến hành dự án xây dựng tòa nhà văn phòng Fideco

24/10/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành CP riêng lẻ

08/08/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm Toán nội bộ

23/06/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

10/06/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

31/05/2022

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

24/05/2022