Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại công ty TNHH Thông Đức

06/08/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

03/08/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020

15/07/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

12/05/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khoá năm 2019

27/03/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2019

10/02/2020