Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/11/2016

Nghị quyết HĐQT

Nghị Quyết HĐQT v/v thông qua việc triển khai phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu

02/08/2016

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

05/07/2016

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v từ nhiệm & bổ nhiệm Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

15/06/2016

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm của ba thành viên HĐQT

19/05/2016

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

12/04/2016

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Quang làm Phó Tổng Giám Đốc

16/02/2016

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng làm thành viên HĐQT

04/02/2016

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Khánh Linh

04/02/2016