Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020

24/07/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020

24/07/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020

24/04/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020

24/04/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

16/03/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

16/03/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019

20/01/2020

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019

23/10/2019

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019

23/10/2019

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét giữa niên độ năm 2019

22/08/2019