Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022

19/10/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã soát xét giữa niên độ năm 2022

15/08/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

19/07/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

22/05/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021

18/03/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

18/03/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021

26/01/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng Quí 4 năm 2021

26/01/2022