Báo cáo tài chính

BCTC Q3 2023 và giải trình

18/10/2023

Báo cáo tài chính

BCTC bán niên 2023 soát xét

15/08/2023

Báo cáo tài chính

BCTC Q2 2023 và công văn giải trình

19/07/2023

Báo cáo tài chính

BCTC Q1 2023 và giải trình

14/04/2023

Báo cáo tài chính

BCTC kiểm toán năm 2022 và giải trình

24/03/2023

Báo cáo tài chính

BCTC Q4 năm 2022 và giải trình

14/01/2023

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022

19/10/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã soát xét giữa niên độ năm 2022

15/08/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

19/07/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

22/05/2022