Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021

18/03/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

18/03/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021

26/01/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng Quí 4 năm 2021

26/01/2022

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021

22/10/2021

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021

22/10/2021

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2021

30/08/2021

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2021

30/08/2021

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021

02/08/2021

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021

02/08/2021