Báo cáo tài chính

BCTC Q3 2023 và giải trình

18/10/2023

Báo cáo tài chính

BCTC bán niên 2023 soát xét

15/08/2023

Báo cáo tài chính

BCTC Q2 2023 và công văn giải trình

19/07/2023

Báo cáo tài chính

BCTC Q1 2023 và giải trình

14/04/2023

Báo cáo tài chính

BCTC kiểm toán năm 2022 và giải trình

24/03/2023

Báo cáo tài chính

BCTC Q4 năm 2022 và giải trình

14/01/2023