Giải trình KQKD

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2020

02/04/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 4 năm 2020

22/01/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 3 năm 2020

20/10/2020

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020

20/08/2020

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2020

24/07/2020

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2020

24/04/2020

Giải trình KQKD

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2019

16/03/2020

Giải trình KQKD

Giải trình lợi nhuận quí 4 năm 2019

20/01/2020

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quí 3 năm 2019

23/10/2019

Giải trình KQKD

Giải trình biến động LN báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019

22/08/2019