Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 3 năm 2021

22/10/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo bán niên năm 2021

30/08/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021

02/08/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2021

26/04/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2020

02/04/2021

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quý 4 năm 2020

22/01/2021