Giải trình KQKD

Công Văn Giải Trình Lợi Nhuận Quý 2 năm 2019

29/07/2019

Giải trình KQKD

Công văn giải trình báo cáo tài chính quí 1 năm 2019

26/04/2019

Giải trình KQKD

Công Văn Giải Trình BCTC Đã Kiểm Toán Năm 2018

25/03/2019

Giải trình KQKD

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2018

22/03/2019

Giải trình KQKD

Công Văn Giải Trình LN Quý 4 năm 2018

25/01/2019

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận Quý 3 – 2018

29/10/2018

Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018

30/08/2018

Giải trình KQKD

Công bố công văn giải trình lợi nhuận quý I năm 2018

02/05/2018

Giải trình KQKD

Công bố công văn giải trình lợi nhuận năm 2017

10/04/2018

Giải trình KQKD

Công bố công văn giải trình LN sau kiểm toán năm 2016

24/04/2017