Giải trình KQKD

Công văn giải trình lợi nhuận quí 3 năm 2019

23/10/2019

Giải trình KQKD

Giải trình biến động LN báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019

22/08/2019

Giải trình KQKD

Công Văn Giải Trình Lợi Nhuận Quý 2 năm 2019

29/07/2019

Giải trình KQKD

Công văn giải trình báo cáo tài chính quí 1 năm 2019

26/04/2019

Giải trình KQKD

Công Văn Giải Trình BCTC Đã Kiểm Toán Năm 2018

25/03/2019

Giải trình KQKD

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2018

22/03/2019

Giải trình KQKD

Công Văn Giải Trình LN Quý 4 năm 2018

25/01/2019