Ngày 26/03/2022, tại khách sạn Palace – Sài Gòn, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Fideco được tổ chức thành công với sự tham gia của 12 cổ đông sở hữu 35.075.463 cổ phần, tương đương 90,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đoàn Chủ tọa – Từ trái qua: Ông Nguyễn Quốc Việt – TV HĐQT và Ông Tạ Chí Cường – Tổng Giám đốc

Ngoài việc đánh giá lại kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, Đại hội còn thông qua các quyết nghị quan trọng đánh dấu sự khởi đầu mới, cụ thể:
– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng
– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
– Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền
– Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát.

Tại Đại hội lần này, Công ty cũng đã thực hiện giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Tạ Chí Cường và Ông Vũ Thiện Chương.

Đặc biệt, Ban Điều hành của Fideco cũng giới thiệu đến cổ đông, đổi tác và khách hàng logo mới của Công ty với ý nghĩa: Hội đồng quản trị mới và Ban điều hành mới của Công ty Fideco cam kết khẳng định sự rõ ràng, minh bạch trong kinh doanh của Fideco với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và với tất cả cổ đông. Từng bước đưa Fideco chuyển mình, phát triển đột phá và trên hết là đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ