Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Fideco đã được tổ chức ngày 07 tháng 04 năm 2023 với 08 nội dung thông qua trong đó có thông qua sửa đổi điều lệ về số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội khai mạc lúc 09h00 ngày 07 tháng 04 năm 2023

Đại hội thông qua 08 nội dung được cổ đông tham dự thông qua 100%

Ông Hà Hữu Ước – Phó Tổng Giám Đốc Công ty đại diện Ban Tổng Giám Đốc lên đọc báo cáo kết quản sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chủ tọa đại hội trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, thông qua tất cả nội dung với tỷ lệ 100%

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ